Menu
home
>>
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมโครงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมถนนและยกระดับชั้นทาง สาย สส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – บ้านมอบลัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 2.กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท สส.2014 – บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 3. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองคต – บ้านคลองโคน ตำบลคลองโคนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 4. กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานที่และมาตรการป้องกันและผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมห้องการบริหารส่วนตำบลคลองโคลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content